Privacy


Via deze Privacy Policy informeren HWP Consulting BV en HWP Training BV u over de wijze waarop binnen onze organisaties wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. HWP Consulting BV en HWP Training BV zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens als onderdeel van de centrale administratie van HWP Consulting.  De verantwoordelijken worden hierna gezamenlijk aangeduid als HWP. HWP respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

HWP verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze leaflets of aanmelding voor onze nieuwsbrief. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, de betalingsgegevens en uw feedback over de opleiding. Daarnaast registreert HWP uw aanwezigheid tijdens de training, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond. Indien van toepassing op de gekozen training worden uw persoonsgegevens ook gebruikt voor het aanvragen van examens zoals bij PeopleCert (Griekenland), APMG (Engeland) en SAFe (Amerika).

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

HWP gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het registreren en afhandelen van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
  • het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
  • het verstrekken van toegang tot ons klaslokaal (e-learning);
  • het aanvragen en afnemen van het gewenste examen;
  • het uitvoeren van analyses om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;
  • het op uw verzoek toezenden van onze nieuwsbrief of leaflets;
  • het verstrekken van de door u gevraagde inlichtingen;
  • het voldoen aan de op HWP rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Indien dat met u is overeengekomen, kan HWP informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. HWP verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming heeft gegeven aan HWP of indien HWP daartoe wettelijk verplicht is.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. HWP bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt een verzoek tot HWP richten door een e-mail te sturen naar , onder vermelding van uw naam en adres. HWP zal zo spoedig mogelijk op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal HWP de betreffende persoonsgegevens ook verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij zullen u in dat geval hierover informeren.

Wij wijzen op de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen, indien u niet tevreden bent over onze werkwijze met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wijzigingen

HWP kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 31-3-2018.